Algemene verkoopsvoorwaarden


1. Algemene Bepalingen
1.1. Op elke bestelling en op de overeenkomst zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing. Elke klant wordt onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. LKQ Belgium BV, met maatschappelijke zetel te Havendoklaan 14, 1800 Vilvoorde, BTW-nummer BE 0693786956 (“LKQ”) behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met de klant. De klant wordt geadviseerd om regelmatig de algemene verkoopsvoorwaarden op wijzigingen na te gaan.

2. Bestellingen, sluiten en uitvoeren van de overeenkomst
2.1. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat LKQ de bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft. 
2.2. LKQ levert haar diensten conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten. LKQ staat ervoor in dat de waren voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

3. Levering/overmacht
3.1. Wanneer tot de verbintenissen van LKQ tevens de levering van waren hoort, zullen deze vervoerd worden op risico en kosten van de klant, ook indien het transport zou gebeuren door en/of voor rekening van LKQ.
3.2. LKQ zal zich zoveel mogelijk houden aan overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan, de diensten/waren zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling, doch overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele termijn LKQ bindt.
3.3. In geval van overmacht of van een voorval dat voor LKQ redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt LKQ zich respectievelijk het recht voor de leverings-/ uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat LKQ de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 

4. Prijzen en betaling 
4.1. De opgegeven prijzen zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende lonen, grondstofprijzen, verzekering, transportkosten, milieutaksen, enz. LKQ behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is, ingevolge een fluctuatie van een van voormelde elementen of elke andere maatregel buiten de wil van LKQ. De prijzen zijn steeds exclusief de fiscale lasten die ten laste zijn van de klant. 
4.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 
4.3. Al de facturen van LKQ zijn betaalbaar aan het adres van LKQ, contant en zonder korting. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 1% per maand alsook met een schadebeding van 12%, en dit met een minimum van 49,58€, en dit zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen ingevolge de wanprestatie van de klant verschuldigd door hem. In geval van niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting. 
4.4. LKQ behoudt zich het recht voor om de levering afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot of van de volledige prijs.

5. Eigendomsvoorbehoud / Overdracht van risico
5.1. Tot aan de volledige betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van LKQ, zelfs indien de goederen reeds bewerkt / verwerkt werden en bij niet of onvolledige betaling, kunnen ze op elk moment worden teruggehaald zonder de toestemming van de klant. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico's waaronder alle verlies-, vernielings- en beschadigingsrisico's.

6. Klachten/ Aansprakelijkheid
6.1. De klant is gehouden zijn voertuig op te halen binnen de twee werkdagen nadat hij ingelicht is over het einde van de herstellingswerken. De klant is gehouden de diensten/waren bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen tien dagen (België) - vijftien dagen (buitenland) na de levering, schriftelijk aan LKQ mee te delen.
6.2. De betaling of ingebruikname van de geleverde waren/diensten, en dit zelfs in geval de klant zijn gebeurlijke klacht conform artikel 6.1. heeft meegedeeld, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde waren/diensten.
6.3. Het meedelen aan LKQ van een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde waren/diensten schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.
6.4. Indien een klacht door LKQ gegrond wordt bevonden, zal LKQ, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten en/of waren terugnemen I herstellen / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.
6.5. LKQ is niet aansprakelijk voor (i) schade veroorzaakt aan voertuigen tijdens hun aanwezigheid op onze terreinen, (ii) het verdwijnen van voorwerpen uit voormelde voertuigen, (iii) schade ten gevolge van diefstal van voormelde voertuigen, dit alles tenzij (i) en/of (ii) en/of (iii) te wijten is aan het opzet van LKQ. LKQ is niet aansprakelijk voor schade aan I diefstal van voertuigen, door LKQ op verzoek van de klant op de openbare weg geplaatst.
6.6. Indien de aansprakelijkheid van LKQ zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) gefactureerd door LKQ voor de waren/diensten voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van werkuren m.b.t. waren voor dewelke LKQ's aansprakelijkheid wordt weerhouden enz. is uitgesloten. LKQ wijst elke aansprakelijkheid af ingeval geleverde waren verkeerd worden gebruikt.

7. Fabrieksgarantie
7.1. Indien van toepassing, kan de klant aanspraak maken op de door de producent van de waren geboden fabrieksgarantie.
7.2. Buiten de garantie vallen gebreken aan de waren die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop LKQ geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden of schade ontstaan tijdens de levering. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

8. Bescherming van persoonsgegevens
8.1. Teneinde de overeenkomst te kunnen uitvoeren verwerkt LKQ persoonsgegevens. Meer informatie kan u hieromtrent vinden in onze privacy policy: LKQbelgium.be/privacybeleid

9. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank
9.1. Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het arrondissement Brussel uitsluitend bevoegd
Top